Družba iSERVER d.o.o., Stanetova ulica 7, 3000 Celje (v nadaljevanju: iSERVER) podaja svojim pogodbenim partnerjem (v nadaljevanju: partner) naslednjo izjavo:

  1. Zavezujemo se in izjavljamo, da družba iSERVER v povezavi s pogodbami za gostovanje in upravljanje strežnikov ter omrežij, kot upravljavec osebnih podatkov upravlja osebne podatke tretjih oseb (strank), ki so v pogodbenem razmerju z njenimi partnerji. Če je za določen namen upravljanja osebnih podatkov tudi drug subjekt, ki ni družba iSERVER, opredeljen kot upravljavec osebnih podatkov, se v zvezi z določenim namenom upravljanja osebnih podatkov razkrije identiteto tega subjekta.
  2. Nadalje se zavezujemo in navajamo, da tako upravljanje osebnih podatkov izvajamo v skladu z zadevnimi pravili o upravljanju osebnih podatkov, opredeljenimi v Splošnih pogojih poslovanja družbe iSERVER, zlasti ob upoštevanju določb Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR) ter nacionalne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov ter področne zakonodaje upoštevne pri poslovanju iSERVER.
  3. Zavezujemo se, da bomo pri vsakem upravljanju osebnih podatkov ali vsaki dejavnosti obdelave osebnih podatkov ravnali popolnoma v skladu z določbami predpisov, navedenih v točki 2 te izjave, in bomo enako skladnost zahtevali tudi od naših obstoječih – pogodbenih – in prihodnjih – morebitnih – partnerjev.
  4. Izjavljamo, da bo družba iSERVER – pred začetkom upravljanja osebnih podatkov – storila vse, kar je v njeni moči, da bo vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovljena pravica do pridobivanja informacij, da bi se zagotovilo, da razpolaga z jasnimi in natančnimi informacijami o upravljanju njegovih osebnih podatkov in vseh njegovih pravicah v zvezi z upravljanjem podatkov povezanih s tem in o možnostih glede pravnih sredstev, ki so mu na voljo.
  5. Za družbo iSERVER je varstvo osebnih podatkov ključna prednostna naloga pri upravljanju osebnih podatkov, s čimer zagotavlja posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico da o njihovi uporabi samoodločajo. Da bi se ta cilj dosegel, zagotavljamo v skladu z določbami predpisov, navedenih v točki 2 te izjave, ustrezno varstvo osebnih podatkov, ki jih zberemo. Zaradi varstva osebnih podatkov uporabljamo tudi fizičnega varovanja podatkov, s katerimi se preprečuje uničenje podatkov, vsakršna nedovoljena sprememba, vpogled, uporaba ali razpošiljanje.
  6. Nadalje izjavljamo, da bomo v vseh naših dejavnostih sodelovali le s partnerji (podizvajalci), ki ravnajo vsaj v skladu z zahtevami, navedenimi in določenimi v vsakokrat veljavnih predpisih, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Celje, 23.5.2018

Urban Jazbinšek
Direktor

V imenu: iSERVER, informacijske storitve d.o.o.

Powered by WHMCompleteSolution